Nejčastější dotazy: VÁHY

Jaký je rozdíl mezi ověřením (cejchováním) a kalibrací?

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii rozděluje měřidla na dvě skupiny jako stanovená (s ověřením, cejchuschopná) a nestanovená měřidla (pracovní, kontrolní).

1) Stanovená měřidla
U této skupiny se provádí takzvané ověření neboli cejchování. Je to u vah, které se používají k obchodnímu styku, kde se cena vypočítává na základě hmotnosti z váhy. Váha musí být úředně ověřena úředníkem z Českého metrologického institutu a ověření platí dva roky. Vždy po dvou letech se musí nechat ověřit znovu. Nové váhy bývají často ověřeny již přímo od výrobce, zde je platnost ověření také dva roky. Kontrolu platného ověření provádí Česká obchodní inspekce. Právo na kontrolu mají také z Českého metrologického institutu. Občas to také sleduje hygiena. Každý zákazník si má zkontrolovat, zda je váha ověřená a má platný cejch.
Příkladem jsou kuchyňské váhy na navažování porcí v jídelnách, restauracích, vývařovnách nebo obchodní váhy používané na pultech při prodeji zboží na hmotnost. Zde je důležité upozornit, že váhy v této kategorii lze pořídit několikanásobně levněji ovšem bez možnosti budoucího ověření. Tyto se hodí maximálně pro použití v domácnosti.
U vah pro příjem zboží je situace trochu jiná, tam nevychází povinnost mít ověřitelnou váhu přímo ze zákona. Pokud jen přijímáte zboží a pro kontrolu si jej vážíte, nemusíte mít váhu ocejchovanou, ale když se pak chcete dohadovat s dodavatelem, že vám navážil špatně, tak rozhoduje, zda váhu ověřenou máte. V této kategorii není velký cenový rozdíl mezi ověřitelnou a kontrolní váhou, proto doporučujeme vybírat váhy ověřitelné.

2) Nestanovená měřidla
U této skupiny vah se provádí kalibrace, což je posouzení odchylek váhy. Kalibrace nevychází ze zákonné povinnosti, ale z interních směrnic firmy, které také stanovují délku její platnosti – zpravidla bývá jeden rok. K váze je podle její váživosti stanoven postup, jak má servisní technik váhu správně vyzkoušet. Etalonovým závažím se váha zkouší a odchylky se zapisují do kalibračního listu. Potom servisní technik, který kalibraci provádí, k váze vydá kalibrační list.


Úřední ověřování vah (Cejchování vah)

Každá nová váha musí projít tzv. prvotním ověřením (u vah zakoupených u nás je již prováděno přímo u výrobce). Následné ověření je prováděno v pravidelných zákonných intervalech po uplynutí dvou let. Ověřování vah provádíme ve spolupráci s ČMI ve většině případů přímo u zákazníka, takže nemusíte mít obavy, že bude váš provoz omezen.

Kdy je nutné znovu úředně ověřit vaší váhu?


a) uplynula doba platnosti jejího ověření (2 roky od posledního ověření),
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,

Značky prvotního ověření:

Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.


   Nově černé M na bílém pozadí od 20.4.2016. Změna směrnic EU.

Značka shody s evropskou platností.
ES značkou shody je označen výrobek (měřidlo), který splňuje požadavky příslušné evropské směrnice a je uváděn na trh stanoveným postupem. Značka shody je doplněna dvojčíslím roku, ve kterém byla na výrobek umístěna (04 = 2004)Značka notifikované osoby (autorizované osoby).
Souvisí s předchozí ES značkou shody, k níž se připojuje a číslem identifikuje notifikovanou (autorizovanou) osobu, která provedla posouzení shody výrobku (měřidla) s požadavky příslušné evropské směrnice nebo posouzení systému jakosti výrobce (ČMI má jako notifikovaná osoba číslo 1383).

 

Značky následného ověření:

- samolepky s dvojčíslím roku, kdy k ověření došlo - zde "05", tedy v roce 2005 a vyobrazením lva (CM 1 určuje česká metrologie; 1 - Praha).- nebo zavěšením plomby s dvojčíslím roku, a vyobrazení lva z druhé strany,

- nebo vyražením dvojčíslí roku a lva

Úřední značka s připojeným identifikovaným kódem. Symbol 15 je poslední dvojčíslí roku ověření, sedmimístné číslo je v daném roce jedinečným identifikačním číslem „transakční“ úřední značky.Propagační a informační štítek ČMI, který informuje, ve kterém roce je třeba váhu opětovně úředně ověřit (tento štítek není povinný a nejedná se tedy o úřední ověření, za které bývá často zaměňováno).Pokud si hodláte pořídit novou váhu, je vhodné se nejprve u nás informovat, zda vámi vybraná váha je typově schválená jako "stanovené měřidlo", a to k požadovanému účelu. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že ČMI váhu odmítne úředně ověřit.